بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن که راس ساعت 15  روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه 1397 در اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا -مجتمع امام رضا - سالن اجتماعات برگزار می شود، شرکت فرمایند.

 از طرف هیئت مدیره انجمن