• انعقاد تفاهم نامه مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در خصوص انجام و برگزاری آزمون تاییدصلاحیت و گواهی کردن جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری

  • انعقاد تفاهم نامه مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری و انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در خصوص انجام و برگزاری آزمون تاییدصلاحیت و گواهی کردن جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری