استاندارد شغل و آموزش، بازرس فني جوش، شماره ملي شناسايي شغل 73/20/1/1-8

همكاران : مهندس عبدالوهاب ادب آوازه، مهندس رسول قاسمي

 

 استاندارد آموزش شغل، مميز سيستم مديريت كيفيت جوشكاري، كد ملي آموزش شغل 1-001-11-2141
همكاران : مهندس عبدالوهاب ادب آوازه، مهندس رضا ايمانيان نجف آبادي ، مهندس رسول قاسمي