فهرست مطلب

 - هشتمين کنفرانس و نمايشگاه بين المللي مهندسي مواد و متالورژي،مهرماه 1398
- مسابقات ملي آزاد مهارت جوش ايران، آبان ماه 1398
-اولين دوره مسابقات سراسري جوشکاري، دانشگاه اراک، مرداد ماه 1398
- دهمين کنفرانس ملي سازه و فولاد، هتل المپيک، آذر ماه 1398
- کنفرانس ملي بهبود و بازسازي سازمان و کسب و کار، اسفند ماه سال 1398
-سمينار آشنايي با صنعت جوشکاري
- سومين کنفرانس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دي ماه 1398
- هشتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله،آبان ماه 1398