كميته ديگ بخار و آب داغ

 معرفي اعضاي كميته فني

- مهندس ادب آوازه عبدالوهاب- انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
- مهندس اسماعيل زاده محمد ، شركت ماشين سازي تاشا

- مهندس اسماعيلي نجمه ، شركت مهندسين مشاور ناظران يكتا

- مهندس بسطامی بابك ، اداره كار

- مهندس حق ورد منصور ، شركت مهندسين مشاور ناظران يكتا

- مهندس خوشحال هادي ، سازمان ملي استاندارد ايران

- مهندس زارع پور حيدر ، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
- دكتر سربي جليل ، شركت ناظر كاران
- مهندس شارع فام مهيار ، شركت پاكمن
- مهندس شاه اويسي پژمان ، شركت فلات پژواك

- مهندس صالحي اميد ، شرکت آتی سازان تاسیسات ایرانیان
- مهندس طباطبايي سيد مجتبي ، دبير انجمن صنفي تاسيسات

- مهندس عزیزمرادی محمد، شرکت ماشین سازی اراک

- مهندس عدلمحمدی محسن ،  اداره کار
- مهندس فراهاني علي ، شركت ISQI
- مهندس قاسمي، رسول - انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران

- مهندس کریم حسن ، شرکت آتی سازان تاسیسات ایرانیان
- مهندس كمالي رضا ، ماشين سازي اراك
- مهندس لوني بابك ، ماشين سازي اراك

 

 ليست استانداردهاي تدوين شده

 صنايع نفت و گاز طبيعي - مواد مورد استفاده در محيط هاي حاوي سولفيد هيدروژن(H2S) در توليد نفت و گاز - قسمت ا: اصول كلي انتخاب مواد مقاوم به ترك خوردگي
 صنايع نفت و گاز طبيعي - مواد مورد استفاده در محيط هاي حاوي سولفيد هيدروژن(H2S) در توليد نفت و گاز - قسمت 2:فولادهاي كربني و كم آلياژ مقاوم به ترك خوردگي و استفاده از چدن ها
 صنايع نفت و گاز طبيعي - مواد مورد استفاده در محيط هاي حاوي سولفيد هيدروژن(H2S) در توليد نفت و گاز - قسمت 3:CRAs(آلياژهاي مقاوم به خوردگي) و ساير آلياژهاي مقاوم به ترك خوردگي

 كاركنان جوشكاري پلاستيك ها - آزمون تاييد صلاحيت جوشكاران - مجموعه هاي جوش داده شده ترموپلاستيكي
 مواد مصرفي جوشكاري - مواد مصرفي جوشكاري براي سخت كاري سطح
 نقص ها در جوش هاي ترموپلاستيك - طبقه بندي
 مشخصات و تاييد دستورالعمل هاي جوشكاري مواد فلزي - آزمايش دستورالعمل جوشكاري - قسمت چهارم: جوشكاري تمام كاري ريختگي هاي آلومينيوم
 نقص ها در اتصال هاي جوش داده شده ترموپلاستيكي - سطوح كيفيت