آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده

 

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن که راس ساعت 16:30 و 17:30 روز پنجشنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه 1396 در اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا -مجتمع امام رضا - سالن اجتماعات برگزار می شود، شرکت فرمایند.

 از طرف هیئت مدیره انجمن