تقدیر از بهترین مولفین و مترجمین کتاب

تقدیر از بهترین مولفین و مترجمین کتاب سال1398

جایزه کتاب فرهنگ
مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی
عنوان کتاب: An Encyclopedia of Nondestructive Tests