تقدیر از بهترین مولفین و مترجمین کتاب

تقدیر از بهترین مولفین و مترجمین کتاب سال1397

جایزه کتاب فرهنگ
دکتر مرتضی شمعانیان -دکتر حسین مستعان
عنوان کتاب: متالورژی جوشکاری و جوش پذیری