عملکرد آموزشی انجمن

>> دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1396

ASNT PT LEVEL I, II،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه| شهریور ماه | مهر ماه|آبان ماه| اذر ماه| دی ماه| اسفند ماه
ASNT MT LEVEL I, II،،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه| شهریور ماه| مهر ماه| آبان ماه| آذر ماه | دی ماه | اسفند ماه
ASNT MT&PT LEVEL I, II،،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| تیرماه | مرداد ماه| شهریور ماه| مهر ماه| آبان ماه| آذر ماه | دی ماه | اسفند ماه
ASNT RT&RTI LEVEL I, II، فروردین ماه|اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه|شهریور ماه| آبان ماه | آذر ماه | دی ماه
ASNT VT LEVEL I, II،،فروردین ماه| اردیبهشت ماه| خرداد ماه| مرداد ماه| شهریور ماه| مهر ماه | آبان ماه |دی ماه| بهمن ماه| اسفند ماه
ASNT UT LEVEL I, II، اردیبهشت ماه | خرداد ماه | تیر ماه | مرداد ماه|مهر ماه| آذر ماه |بهمن ماه