عملکرد آموزشی انجمن

>> دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1387
- دوره بین المللی ASNT RTI LEVEL I&II ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،31/01/87 تا 06/02/87
- دوره بین المللی ASNT VT LEVEL I&II ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، 25/03/87 تا 31/03/87
- بازرسی سازه های فلزی ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،05/05/87 تا 07/05/87
- دوره بین المللی ASNT MT&PT LEVEL I&II ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، 23/09/87 تا 26/09/87
- دوره بازرسی سازه های فلزی ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، 23/10/87 تا 25/10/87
- دوره شیوه نگارش مقالات علمی ، آموزشگاه ناظران یکتا ( اصفهان ) ، 23/10/87 تا 25/10/87
- دوره جوشکاری تعمیری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، 14/11/87 تا 16/11/87