عملکرد آموزشی انجمن

>> دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1389
- دوره ASNT MT&PT Level I &II، هيجدهم الي بيست و دوم ارديبهشت 89
- دوره بازرسي جوش در سازه هاي فلزي ، 17 الي 19/3/89
- دوره ASNT RTI Level I &II، بيست و سوم الي بيست و هفتم خرداد 89
- دوره ASNT VT Level I &II، دوازدهم الي شانزدهم تير ماه 89
- دوره آشنايي با سازمانهاي بين المللي استاندارد سازي و نحوه تدوين استانداردهاي ملي
ايران، 29 الي 30/4/89
- دوره WPS PQR، دوم الي چهارم مرداد ماه 89
- دوره ترك در جوش هاي فولادي، 13 الي 14 مرداد ماه 89
- دوره ASNT UT Level I &II، پانزدهم الي بيست و چهارم مرداد 89
- دوره بازرسي جوش1، 20 الي 24/6/89
- دوره ASNT VT Level I&II، بيست و نه آبان الي سه آذر89
- دوره بازرسی لوله کشی فرآیندی، 6/9/89 الی 8/9/89
- دوره ASNT RTI Level I&II، بيست و هفتم آذر الي يكم دي 89
- دوره بازرسي جوش2، 16/11/89 الی 20/11/89
- دوره بازرسي رنگ و پوشش، 12/10/89 الی 16/10/89
- دوره بازرسی مخازن ذخیره ، 25/10/89 الی 27/10/89
- دوره ASNT MT&PT Level I&II، شانزدهم بهمن الي بيستم بهمن89
- دوره بازرسي مخازن تحت فشار ،16/11/89 الی 18/11/89
- دوره ASNT UT Level I&II، هفتم اسفند الي 11 اسفند ماه89
- دوره كليد فولاد، 12/11/89