- نقش فناوریهای جوشکاری در بازسازی تجهیزات ، قطعات و سازه ها در صنایع نفت و گاز، دریایی ، سیمان ، نیروگاهی ، ریلی و صنایع دیگر
- جایگاه پژوهش ها و فناوریهای محصول محور در صنعت جوش و بازرسی فنی در راستای توسعه کشور
- انتخاب فرآیند و فناوری جوشکاری با در نظر گرفتن معیارهای ایمنی در صنایع هوافضا، هسته ای ، نفت و گاز ، دریایی، خودرویی ، ریلی ، ساختمان و...
- آسیب شناسی اتصالات جوشی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای مقاوم سازی و افزایش بهره وری سازه ها