ارسال 1500 عدد فراخوان توسط دبیرخانه کنفرانس

ارسال 50 عدد فراخوان توسط نمایندگی استان گیلان انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

ارسال 50 عدد فراخوان توسط نمایندگی استان کرمان انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

ارسال 50 عدد فراخوان توسط نمایندگی استان همدان انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران.

ارسال 50 عدد فراخوان توسط نمایندگی استان فارس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

ارسال 250 عدد فراخوان توسط انجمن صنفی کارفرمایایی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب

توزیع 50 عدد فراخوان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دریافت 50 مقاله به دبیرخانه

                                                                                


 -  اقتصاد و بهره وری
 -  کدها ،استانداردها و استاندارد سازی
 -  مدیریت و تکنولوژی های  نوین
 -  پژوهش و توسعه فناوری
 -  تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
 -  اتوماسیون، مواد اولیه و کاربردهای رایانه
 -  آزمایش های غیر مخرب در صنایع تولید انرژی
 -  معرفی آخرین دستاوردهای آزمایش های غیر مخرب