- پژوهش و فناوري در صنعت جوش و بازرسي 
- اهميت جوشکاري و بازرسي در کشور و توسعه آن

- نقـش جوش و بازرسي در بهبـود کيفيت قطعـات، تجهيزات و سازه هاي فلزي  
- جايگاه فناوري هاي جوش در توسعه ايمني و افزايش بهره وري صنايع کشور
 - روش هاي جديد بازرسي و انجام آزمايش هاي غيرمخرب درصنايع نفت، گاز، پتروشيمـي و ديگر صنايع                                                                                   
- روش هاي جديد بازرسي و انجام آزمايش هاي غيرمخرب درصنايع نفت، گاز، پتروشيمـي و ديگر صنايع