دکتر ابراهيم حشمت دهکردي

دکتر ابراهيم حشمت دهکردي

چهره ماندگار سال1398
علی نصیری

علی نصیری

جوشکار پیشکسوت سال1398
عباس ربیع زاده

عباس ربیع زاده

جوشکار پیشکسوت سال1398
مهندس غلامحسین شفیعی

مهندس غلامحسین شفیعی

پیشگام کیفیت سال1397
دکتر عبدالرضا سلطانی پور

دکتر عبدالرضا سلطانی پور

یشکسوت صنعت جوش سال 1397
دکتر مسعود گودرزي

دکتر مسعود گودرزي

چهره ماندگار مهندسي جوش سال 1396
مهندس علی اجتهادی

مهندس علی اجتهادی

پيشکسوت صنعت جوش و بازرسي سال 1396
دکتر فرشيد کاشاني بزرگ

دکتر فرشيد کاشاني بزرگ

پيشکسوت صنعت جوش سال 1395
دکتر ابراهيم حشمت دهکردي

دکتر ابراهيم حشمت دهکردي

پيشکسوت آزمايش هاي غيرمخرب سال 1395
مهندس محمدباقر پورزرگر

مهندس محمدباقر پورزرگر

پيشکسوت آزمايش و ارزيابي مواد سال1394
مهندس فرهاد کيارسي

مهندس فرهاد کيارسي

پيشکسوت صنعت جوش و بازرسي سال1393
مهندس مجيد فاخري

مهندس مجيد فاخري

پژوهشگر برتر صنعت جوش سال1393
دکتر اميرحسين کوکبي

دکتر اميرحسين کوکبي

پيشکسوت صنعت جوش ايران سال 1392
مهندس فضل اله جواهري

مهندس فضل اله جواهري

پيشکسوت تحقيق و توسعه صنعت جوش سال1392
مهندس اکبر هاديزاده

مهندس اکبر هاديزاده

پيشکسوت تحقيق و توسعه صنعت جوش سال1392
دکتر رامين حاجي خاني

دکتر رامين حاجي خاني

نشان عالي انجمن سال1392
دکتر سيد احسان شيرنگي

دکتر سيد احسان شيرنگي

نشان عالي انجمن سال1392
دکتر مصطفي مبلغي

دکتر مصطفي مبلغي

نشان عالي انجمن سال1392
دکتر مهرداد عباسي

دکتر مهرداد عباسي

نشان عالي انجمن سال1392
دکتر حامد ثابت

دکتر حامد ثابت

نشان عالي انجمن سال1392
اکبر عليزاده راد

اکبر عليزاده راد

پيشكسوت جوش سال 1390
علي اكبر شريف

علي اكبر شريف

كارآفرين بازرسي سال 1390
جعفر نصيري

جعفر نصيري

جوشكار پيشكسوت سال1390
اميد پاپي

اميد پاپي

جوشكار نمونه سال 1390
مهندس اسماعيل رحيمي

مهندس اسماعيل رحيمي

پژوهشگر برتر صنعت جوش و بازرسي سال1391

مصاحبه با پژوهشگر برتر صنعت جوش و بازرسی
دکتر مرتضي شمعانيان

دکتر مرتضي شمعانيان

مميز برتر صنعت جوش و بازرسي سال1391
دکتر مرتضي زند رحيمي

دکتر مرتضي زند رحيمي

ارتقاء به مرتبه استادي و پژوهشگر برتر