تقدیر از بهترین مولفین و مترجمین کتاب سال1398

جایزه کتاب فرهنگ
مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی
عنوان کتاب: An Encyclopedia of Nondestructive Tests

تقدیر از بهترین مولفین و مترجمین کتاب سال1397

جایزه کتاب فرهنگ
دکتر مرتضی شمعانیان -دکتر حسین مستعان
عنوان کتاب: متالورژی جوشکاری و جوش پذیری