انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران اولين و با سابقه ترين انجمن علمي در زمينه تكنولوژي جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب در سال 1358 با اساسنامه اي تحت نظارت وزارت علوم،تحقيقات و فناوري فعاليت خود را آغاز نمود.

به منظور اعتلاي فرهنگ استاندارد، اين انجمن اقدام به تشكيل كميته استاندارد با اهداف زير نموده است:

- كمك به تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي انجمني،كارخانه اي، ملي و بين المللي.

- انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي،كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع و ترويج فرهنگ استاندارد.

- توسعه فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي جهت گسترش توجه و حساسيت جامعه نسبت به استانداردها، انتخاب و مصرف توليدات و خدمات استاندارد شده داخلي به عنوان اصلي ترين عامل توسعه استانداردها.

- تقويت اعتماد جامعه به نظام كنترل و مديريت كيفيت ، گواهينامه ها و علائم استاندارد.

- آگاه نمودن مراكز عرضه و توزيع نسبت به خودداري از عرضه كالاها و خدمات غير استاندارد.

- همكاري و مشاركت با تشكلهاي تخصصي و حرفه اي در سياست گذاري ، تدوين و اجراي استانداردها جهت توسعه و ارتقاء امر نظارت و بهبود نظامهاي كيفيت.

- ساماندهي و فعال سازي دبيرخانه مركزي براي مشاركت فعال وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي و خصوصي، تشكلها و ساير انجمنهاي تخصصي و حرفه اي در مباحثات، تبادل نظر ها و فرايند توليد استاندارد.

- ايجاد نظام پويا و متناسب اطلاع رساني در حوزه استانداردها.

- طراحي برنامه هاي آموزشي، تخصصي و حرفه اي جهت گسترش كاربرد و اجراي استانداردها.

- باررسي و تنظيم تعرفه ارائه خدمات فني و تخصصي در حوزه استاندارد .

- تهيه بانك استانداردهاي روز مرتبط با صنعت جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب.

- بررسي، پيش بيني و فراهم سازي شرايط و سازمان مناسب براي جذب، رشد و حفظ نيروي انساني با تجربه وبا قابليت براي توانمند سازي ظرفيتهاي سياستگذاري و نظارتي انجمن.

- سازماندهي براي بررسي ، درك و پيش بيني نيازهاي داخلي، بازار جهاني، تشخيص اولويتها و در نهايت تهيه استانداردهاي مفيد.

-  حركت هماهنگ و همسو با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور جلو گيري از دوباره كاري و موازي كاري.

- عقد تفاهم نامه همكاري با موسسات، سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي در حوزه استاندارد.

- برنامه ريزي جهت بازنگري، به روز نمودن و منسوخ كردن استانداردها با توجه به اولويتها و ارتقاء سطح فناوري.

-  بررسي و شناسايي فعاليتهاي موازي در سازمانهاي مختلف و ايجاد هماهنگي براي كاهش و حذف كارهاي موازي و تكراري.

- جذب مشاركت و سرمايه گذاري مالي از طرف شركتهاي مرتبط با صنعت جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب به منظور اجرائي شدن اهداف كلان كميته استاندارد انجمن .

در راستاي تحقق اهداف مذكور اولين جلسه رسمي كميته استاندارد انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران در تاريخ 14/5/1385 در اصفهان تشكيل و اعضاء اوليه كميته استاندارد به شرح زير تعيين و معرفي گرديدند:

1-جناب آقاي دكتر ابراهيم حشمت دهكردي-سازمان انرژي اتمي ايران

2- جناب آقاي مهندس عبدالوهاب ادب آوازه-انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

3- جناب آقاي مهندس ناصر سليمي زاده- انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران(دبیر کمیته)

4- جناب آقاي دكتر مرتضي شمعانيان-دانشگاه صنعتي اصفهان

5- جناب آقاي مهندس آرش شفيعي- انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

6- جناب آقاي مهندس محمد رضا يزدان پناه-شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

7- جناب آقاي مهندس حسين پوري رحيم-موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران-اصفهان

8- جناب آقاي مهندس حميد تازيكه- انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران(رئيس كميته)

9- جناب آقاي مهندس رضا ايمانيان نجف آبادي- شركت ناظران يكتا(دبير اسبق كميته)/آقای مهندس افشین خیام - شرکت ناظران یکتا(دبیر فعلی  کمیته)

 

كميته استاندارد انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران

 در جهان صنعتي امروز،سازمانهاي توليدي و خدماتي ملزم هستند تا محصولات خود را بر طبق معيارهاي پذيرفته شده اي توليد و عرضه نمايند.سوابق تاريخي نيز نشانگر آن است كه همواره توليد و ارائه خدمت همراه با ضابطه بوده است.رعايت استانداردها,به خصوص تهيه ,تدوين و بكارگيري استانداردهاي انجمني/كارخانه اي/ملي و... امري است كه بايد مورد پذيرش و توجه مديران صنعتي كشورمان و به عنوان يكي از مهمترين عوامل براي حضور موفق در بازارهاي داخلي و خارجي قرار گيرد.

چه مشكلي وجود دارد كه ما مي خواهيم با استاندارد كردن بر آن فائق آئيم؟

مشكل به ماهيت خود انسان بر مي گردد.انسان يك موجود مخترع است كه تا حدود زيادي غريزه اي را كه مانند ساير موجودات در وجود او نيز نهفته به فراموشي سپرده و اين در حالي است كه ساير موجودات زنده از اين غريزه در استاندارد كردن فعاليتهاي خود استفاده مي نمايند.ما بايستي از قدرت خارق العاده بشريت ،جهت اختراع اشياء گوناگون و به نظم در آوردن آنها از طريق استاندارد كردن استفاده نمائيم.بنابراين فن مديريت ضروري به نظر مي آيد،چرا كه پيشرفت بشر ،وي را به سوي اقداماتي بزرگ هدايت كرده تا جائي كه بسياري از مردم براي رسيدن به يك هدف مشترك در فعاليت مي باشند.

اهداف استاندارد كردن چه مواردي مي باشد؟

اطلاع رساني: جهت تبادل عقايد بايستي تعاريف و معاني اصطلاحات فني،تعابير و نمادها را تعيين كرد.

ابداع: جهت حفظ دائمي ايده ها به گونه اي كه نياز به تفكر دوباره نداشته باشد.(براي مثال به ابداع مجدد چرخ نياز نيست) ايجاد قالبهايي براي ابداعات(نو آوري ها)و انتشار ايده هاي مثبت و منع ايده هاي منفي.

كيفيت: نشان دادن اينكه چگونه چيزي مي تواند ساخته شود به گونه اي كه براي مقصد مورد نظر مناسب باشد.

تصديق انطباق: تعيين معيار يا به عبارت ديگر اندازه گيري هايي كه بر مبناي آنها يك محصول مي تواند مورد آزمايش قرار گرفته و اطمينان حاصل گردد كه مطابق استانداردها ساخته شده است،به عنوان مثال گواهينامه يك سازمان ثالث.

كاهش انواع: كاهش فعاليتهاي غير ضروري از طريق ساده سازي به شيوه امكان پذير نمودن اينكه يك مورد بتواند كار چند مورد را انجام دهد،به عبارت ديگر صرفه جوئي نيرو و هزينه به هنگام ساخت.

طراحي: صرفه جوئي به مقدار زياد در وقت با استفاده از ايده هاي خوبي كه در استانداردها گنجانده شده است وايجاد قالبهايي براي ابداعات جديد.

قابليت تعويض پذيري و محدود نمودن مدارك: ويرايش ، محدود كردن  نوشتن و دوباره نوشتن ويژگيها ،از طريق راه ساده رجوع به استاندارد.

خلاصه اهداف استاندارد كردن از ديدگاه ايزو

- صرفه جويي همه جانبه در منابع انساني، مواد اوليه، انرژي و موارد مشابه، جهت توليد و مبادله كالا.

- حمايت از منافع مصرف كننده از طريق كيفيت مناسب و پايدار كالاها و خدمات.

- ايمني،تندرستي و حفاظت از زندگي.

- ايجاد وسيله ارتباطي جهت اظهار نظر و مكاتبات ميان كليه گروههاي ذينفع.