شرح وظایف کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت

 - كمك به تعيين،تدوين و نشر استانداردهاي انجمني،كارخانه اي، ملي و بين المللي.

- انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي،كمك به بهبود روش هاي توليد و افزايش كارائي صنايع و ترويج فرهنگ استاندارد.

- توسعه فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي جهت گسترش توجه و حساسيت جامعه نسبت به استانداردها ، انتخاب و مصرف توليدات و خدمات استاندارد شده داخلي به عنوان اصلي ترين عامل توسعه استانداردها.

- تقويت اعتماد جامعه به نظام كنترل و مديريت كيفيت، گواهينامه ها و علائم استاندارد.

- آگاه نمودن مراكز عرضه و توزيع نسبت به خودداري از عرضه كالاها و خدمات غير استاندارد.

- همكاري و مشاركت با تشكل هاي تخصصي و حرفه اي در سياست گذاري ، تدوين و اجراي استانداردها جهت توسعه و ارتقاء امر نظارت و بهبود نظامهاي كيفيت.

- ساماندهي و فعال سازي دبيرخانه مركزي براي مشاركت فعال وزارتخانه ها،سازمان هاي دولتي و خصوصي، تشكل ها و ساير انجمن هاي تخصصي و حرفه اي در مباحثات، تبادل نظر ها و فرايند توليد استاندارد.

- ايجاد نظام پويا و متناسب اطلاع رساني در حوزه استانداردها.

- طراحي برنامه هاي آموزشي، تخصصي و حرفه اي جهت گسترش كاربرد و اجراي استانداردها.

- بررسي و تنظيم تعرفه ارائه خدمات فني و تخصصي در حوزه استاندارد .

- تهيه بانك استانداردهاي روز مرتبط با صنعت جوشكاري و آزمايش هاي غير مخرب.

- بررسي، پيش بيني و فراهم سازي شرايط و سازمان مناسب براي جذب، رشد و حفظ نيروي انساني با تجربه وبا قابليت براي توانمند سازي ظرفيت هاي سياستگذاري و نظارتي انجمن.

- سازماندهي براي بررسي ، درك و پيش بيني نيازهاي داخلي، بازار جهاني، تشخيص اولويت ها و در نهايت تهيه استانداردهاي مفيد.

- حركت هماهنگ و همسو با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور جلو گيري از دوباره كاري و موازي كاري.

-عقد تفاهم نامه همكاري با موسسات، سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي در حوزه استاندارد.

- رنامه ريزي جهت بازنگري، به روز نمودن و منسوخ كردن استانداردها با توجه به اولويت ها و ارتقاء سطح فناوري.

- بررسي و شناسايي فعاليت هاي موازي در سازمان هاي مختلف و ايجاد هماهنگي براي كاهش و حذف كارهاي موازي و تكراري.

- جذب مشاركت و سرمايه گذاري مالي از طرف شركت هاي مرتبط با صنعت جوشكاري و آزمايش هاي غير مخرب به منظور اجرائي شدن اهداف كلان كميته استاندارد انجمن .