به یاری خداوند متعال و با هدف ایجاد انگیزه و نشاط در دانشجویان، ترویج فرهنگ جوشکاری درست، ارتقای مهارتهای علمی عملی دانشجویان در زمینه جوشکاری و ارتباط دانشجویان علاقه مند به جوشکاری و تبادل نظر میان آنان، اولین مسابقه جوشکاری دانشجویان ایران با همت و همکاری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران در اردیبهشت 1393 برگزار می گردد.

چهارچوب مسابقه

- اولین مسابقه جوشکاری دانشجویان ایران در رشته جوشکاری قوس الکتریکی الکترود دستی (SMAW) برگزار می شود.

- شرکت کنندگان در قالب یک گروه سه نفره ثبت نام می نمایند که یک نفر از اعضای گروه به عنوان سرگروه خواهد بود (شرکت کنندگان باید دانشجویان دختر یا پسر متولد اول فروردین 1365 تا آخر اسفند 1374 باشند).

- هر دانشگاه حداکثر پنج گروه می تواند معرفی نماید. سه گروه اصلی و دو گروه رزرو خواهند بود.

- اولویت با تیم هایی است که زودتر ثبت نام کرده اند.

- حضور تیم های رزرو منوط به فراهم بودن ظرفیت خواهد بود.

- قوانین مسابقه براساس مصوبات شورای راهبردی مسابقه با محوریت کد AWS D1.1 خواهد بود.

- به هر گروه در روز مسابقه چهار قطعه به همراه مواد مصرفی مورد نیاز داده می شود که گروه باید دو قطعه جوشکاری شده تحویل دهد.

- جوشکاری باید بر اساس WPS اختصاصی مسابقه که در روز مسابقه ارائه می شود، انجام گیرد.

- امتیازها بر اساس بازرسی قبل از جوشکاری، حین جوشکاری و بعد از جوشکاری بر مبنای آماده سازی، رعایت WPS، آزمون چشمی (VT)، آزمون فراصوتی (UT) و رعایت موارد ایمنی خواهد بود.

- جزئیات اجرای مسابقه متعاقبا اعلام می شود.

- به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در مسابقه اعطا می گردد.

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام هر گروه 5000000 ریال

زمان بندی مسابقه

ثبت نام گروه ها 1/11/1392 تا 29/12/1392

اعلام لیست نهایی گروه ها 20/1/1393

زمان اجرای مسابقه /2/1393

دبیر اجرایی مسابقه

مهندس حجت اله جوادیان/ رئیس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

شورای راهبردی مسابقه

مهندس عبدالوهاب ادب آوازه/ رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

مهندس حجت اله جوادیان/ رئیس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

مهندس مهدی مصاحبی/ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

مهندس حسین اصغریان/ انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

مهندس محسن مستأجران/ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

مهندس آرش رفیعی سامانی/ انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

هیأت داوران مسابقه

مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

دکتر حامد ثابت

مهندس محسن مستأجران

مهندس مازیار نادراصلی

مهندس حمید تازیکه

مهندس امیر حسینی کلورزی