نام دوره / عنوان گواهينامه استاد/استادان دوره مدت دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
بازرسی لوله کشی فرایندی  بر اساس استانداردASME  B31.3 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه chart    chart chart  chart
 بازرسی مخازن تحت فشار برپایه استاندارد ASME SEC.VIII مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه chart    chart chart    chart
بازرسی مخازن ذخیره برپایه استاندارد API  650  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه  chart  chart    chart chart 
بازرسی خطوط لوله برپایه استاندارد API 1104  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه    chart   chart   chart   chart
هیدروتست لوله کشی‌ها، مخازن ذخیره، مخازن تحت فشار  و خطوط لوله  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 2 جلسه  chart    chart chart    chart chart 
راه‌های جلوگیری از پیچیدگی ناشی از جوشکاری  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه  chart    chart chart  chart 
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد ASME Sec. IX مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه chart chart chart chart
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد AWS D1.1 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه chart chart chart chart
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد ISO مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه chart chart chart chart
بازرسی مخازن تحت فشار حین بهره برداری بر پایه استانداردAPI 510 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه chart chart chart chart
 بازرسی سازه های فولادی برپایه استاندارد AWS D1.1  مهندس سیدمحمد نامی 6 جلسه chart    chart   chart   chart
سیستم مدیریت HSE  مهندس منوچهر سلیمی  6 جلسه   chart chart  chart  chart 
HSE پیشرفته   مهندس منوچهر سلیمی 6 جلسه   chart   chart chart    chart
اصول طراحی Piping  مهندس اسعد غفوري 6 جلسه   chart   chart chart    chart
سوپروایزر اجرایی Piping   مهندس اسعد غفوري 6 جلسه   chart   chart chart    chart
اصول نقشه خوانی Piping  مهندس اسعد غفوري  6 جلسه    chart   chart chart    chart
سوپروایزر نصب تجهیزات (Mechanical Field  Engineer)  مهندس اسعد غفوري  5 جلسه   chart   chart   chart   chart
 خوردگی قطعات جوشکاری شده دکتر ابراهیم حشمت دهکردی  5 جلسه chart    chart   chart   chart
 تلرانس‌ها و انطباقات مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه chart    chart chart    chart
 کلید فولاد مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه chart  chart    chart chart 
 مواد و فرآیندهای تولید مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه   chart chart    chart   chart
 بازرسی جوش CWI سطح 1و 2 مهندس سیدمحمد نامی  7 جلسه    chart chart  chart    chart   chart chart  chart    chart chart  chart    chart   chart
 بازرسی ساخت دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای مهندس سیدمحمد نامی   7 جلسه   chart   chart chart    chart
 بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2  مهندس علی جلایی 7 جلسه  chart  chart  chart  chart 
بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع  مهندس علی جلایی  7 جلسه   chart   chart   chart   chart
 اصول اجرایی Piping مهندس مجید شاطری  7 جلسه chart 
 
chart  chart  chart 
 بازرسی فنی جرثقیل‌ها و لیفتینگ ها مهندس  فیروز قناعی  10 جلسه  chart  chart chart  chart 
 ASNT VT LEVEL I  &  II

مهندس سیدمحمد نامی 

مهندس مجید شاطری

10 جلسه    chart chart    chart   chart
ASNT PT LEVEL I  &  II 

مهندس محمدرضا اعرفی

6 جلسه chart  chart  chart  chart 
 ASNT MT LEVEL I  &  II

مهندس محمدرضا اعرفی

6 جلسه    chart chart  chart  chart 
 ASNT UT LEVEL I  &  II

مهندس مسعود شاهی

chart  chart  chart  chart 
 ASNT RTI LEVEL I  &  II مهندس سیدجمال الدین صالح  chart    chart   chart chart