• محورهای کنفرانس جوش و بازرسی
  معرفی جایگاه مهندسی جوش در افزایش بهره وری قطعات و تجهیزات صنعتی
  معرفی نقش بازرسی در تضمین کیفیت قطعات و تجهیزات فلزی
  شناسایی ظرفیت ها و نیازهای صنعت جوشکاری
  افزایش کیفیت و آسیب شناسی اتصالات جوشی در صنایع مختلف کشور
  روش های نوین جوشکاری و بازرسی
  روش های بازرسی فنی و کدها و استانداردهای مربوطه
  روش های پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها، بلند مرتبه ها
  روش های پایش سازه های استاتیکی نظیر مخازن تحت فشار
  فرایندهای ساخت افزایشی
  نانو فناوری در مهندسی جوش
  کاربرد جوشکاری در بهبود خواص سطحی قطعات صنعتی
  رفتار سازه های جوشکاری شده در شرایط و بارگذاری های مختلف
  شبیه سازی فرایندهای جوشکاری
   
  محورهای کنفرانس آزمایش های غیرمخرب
  معرفی آخرین دستاوردها در زمینه آزمایش های غیرمخرب
  شناسایی محدودیت ها و مشکلات فنی در زمینه آزمایش های غیرمخرب
  روش های نوین آزمایش های غیرمخرب
  طراحی و کنترل کیفیت آزمایش های غیرمخرب
  اعتبار و قابلیت اطمینان سازه ها با آزمایش های غیرمخرب

  http://www.iwnt.com/icwndt2022/index.html

  https://www.icwndt.ir/fa