• انجام تحقيقات در امور جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران
  • كسب اطلاعات از آخرين پيشرفتهاي فني در سطح جهان و كمك در رفع مشكلات فني موسسات دولتي و خصوصي
  • انتشار نشريه تخصصي
  • كوشش در بالا بردن آگاهي فني و حرفه اي و معرفي و انتشار كتاب
  • برگزاري نمايشگاهها يا مسابقات فني
  • تشكيل كلاسهاي آموزشي
  • مجالس سخنراني علمي
  • برگزاري همايش وبازديد علمي  و تدوين استانداردهاي ملي و انجمني