اعضای گروه واژه گزینی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

- اجدادی، مژگان – فرهنگستان زبان و ادب فارسی
- مهندس ادب آوازه، عبدالوهاب، انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
- مهندس پارسا، محمود
- مهندس تازیکه، حمید، انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
- دکتر ثابت، حامد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
- دکتر حشمت دهکردی، ابراهیم، سازمان انرژي اتمي ايران
- دکتر خدابنده، علیرضا، دانشگاه علوم و تحقيقات واحد تهران
- خدادادی، رویا - فرهنگستان زبان و ادب فارسی
- مهندس سعیدی، حسن
- مهندس گل محله، امید
- دکتر گودرزی، مسعود، دانشگاه علم و صنعت ايران
- مهندس محسنی، ابراهیم، شركت مهندسين مشاور ناظران يكتا