مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد
رشته: مهندسي مكانيك – صنايع مكانيك
محل اخد مدرک: دانشگاه تهران
سمت: رييس انجمن
دكتر ابراهيم حشمت دهكردي

دكتر ابراهيم حشمت دهكردي

مقطع تحصیلی: دکترا
رشته: مهندسي مواد – خوردگي
محل اخد مدرک: دانشگاه پير و ماري كوري فرانسه
سمت: نايب رييس انجمن
دکتر حامد ثابت

دکتر حامد ثابت

مقطع تحصیلی: دکترا
رشته: مهندسي متالورژي
محل اخد مدرک: دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
سمت: عضو اصلي هيئت مديره
دکتر بهزاد نیرومند

دکتر بهزاد نیرومند

مقطع تحصیلی: دکترا
رشته: مهندسی مواد - انجماد فلزات
محل اخد مدرک: دانشگاه ملبورن استرالیا
سمت: عضو اصلي هيئت مديره
دکتر رضا دهملایی

دکتر رضا دهملایی

مقطع تحصیلی: دکترا
رشته: مهندسي مواد - جوشکاری
محل اخد مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهان
سمت: عضو اصلي هيئت مديره
مهندس حسین پوری رحیم

مهندس حسین پوری رحیم

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد
محل اخد مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سمت: عضو اصلي هيئت مديره
مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی

مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته: مهندسي متالورژی
محل اخد مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سمت: عضو اصلي هيئت مديره
دکتر حسین مستعان

دکتر حسین مستعان

مقطع تحصیلی: دکترا
رشته: مهندسی مواد
محل اخد مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهان
سمت: عضو علي البدل هيئت مديره
مهندس افشین خورسندی

مهندس افشین خورسندی

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته: مهندسي متالورژی
محل اخد مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سمت: عضو علي البدل هيئت مديره
مهندس مهدی زائری

مهندس مهدی زائری

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته: مهندسي متالورژی
محل اخد مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
سمت: بازرس اصلی
مهندس ایمان معتمدی

مهندس ایمان معتمدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته: مهندسي مکانیک - ساخت و تولید
محل اخد مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سمت: بازرس علی البدل