اولين دوره مسابقات سراسري جوشکاري، دانشگاه اراک، مرداد ماه 1398

اولين دوره مسابقات سراسري جوشکاري، دانشگاه اراک، مرداد ماه 1398

اولین رویداد شتاب جوش (مسابقات ملي آزاد مهارت جوش ايران)، آبان ماه 1398

اولین رویداد شتاب جوش (مسابقات ملي آزاد مهارت جوش ايران)، آبان ماه 1398