کنفرانس های جاری 

 

کنفرانس های پیشین

اولين سمينار بازرسي جوش، اصفهان، اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان،ارديبهشت 1375

كنگره منطقه اي انسيتو بين المللي جوشكاري،تهران،2الي6آبانماه1377

اولين همايش جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب(مواد و تجهيزات80)،18 الی 20 اردیبهشت سال 1380

هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی،11الی 12اردیبهشت سال1386

نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی،1و2 آبان سال 1387

دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی،12و13 مهر سال 1388

یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ،4و5 آبان ماه سال 1389

اولین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب ، 13 و14 اردیبهشت سال 1390

دوزادهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ،6و7 دي ماه سال 1390

سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب ،5و6 دي ماه سال1391

اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب،6و7 اسفند ماه سال1392

چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب،6و7 اسفند ماه سال1392

پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب، دانشگاه شهید چمران اهواز، 9و 10 دی ماه سال1393

شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب، دانشگاه یزد، 1و 2 دی ماه سال1394

دومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب،30آذر و 1 دی ماه 1395

هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و ششمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب،30آذر و 1 دی ماه 1395

هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب،17 و 18 بهمن ماه 1396، دانشگاه اراک

نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب،7و8 اسفند ماه 1397، دانشگاه مالک اشتر اصفهان

بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب،21و22 آبان ماه سال1398 ، دانشگاه شهرکرد

سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب،13و14 اسفند ماه سال 1399، دانشگاه صنعتی اصفهان 

چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ، بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب،18و19 اسفند ماه سال 1400، پژوهشگاه فضایی ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ، بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب،10و11 اسفند ماه سال 1401

 ششمین کنفرانس بین‌المللی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب، بیست و چهارمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي، سیزدهمين كنفرانس ملي آزمايش‌هاي غيـرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی،2و3 اسفند ماه سال 1402، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان