کمیته فرعی: کمیته استانداردسازی (ملی-انجمنی-کارخانه ای)  

   معرفی ، اهداف و وظایف

   واژه نامه استاندارد سازی و کیفیت

 

کمیته فرعی:استقرار سیستم های کیفیت و استاندارد های تخصصی

   معرفی ، اهداف و وظایف

  

کمیته فرعی:پاسخگوئی به استعلام فنی استانداردهای تخصصی

   معرفی ، اهداف و وظایف

   دانلود

 

کمیته فرعی:دستورالعمل ها و مشخصات فنی تخصصی و استاندارد

   معرفی ، اهداف و وظایف

 

کمیته فرعی:مهندسی قانونی و میانجی گری فنی

  معرفی ، اهداف و وظایف

   دانلود

 

کمیته فرعی :ترویج و آموزش استانداردها

    معرفی ، اهداف و وظایف