دانلود استاندارد انجمنی اس2-1،تایید صلاحیت و گواهی کردن بازرسان جوش        دانلود استاندارد انجمنی اس20-1، جوشکاری - طراحی و آزمایش غیرمخرب جوش ها
دانلود استاندارد انجمنی اس4-1،آزمایش غیرمخرب جوش ها- ساختمان های سازه فولادی  دانلود استاندارد انجمنی اس 4-2، اجرای آزمایش تورق بصورت دستی بر روی ورق ها، تختال ها و سایر محصولات تخت
دانلود استاندارد انجمنی اس6-1، راهنمای گواهی کردن استاندارد ایران ایزو3834  دانلود استاندارد انجمنی اس21-1، قیمت گذاری خدمات بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب در سازه های فولادی
دانلود طرح آزمون و گواهی کردن کارکنان آزمایش های غیرمخرب بر اساس استاندارد INSO/ISO 9712

دانلود استاندارد انجمنی اس21-2، آزمایش های غیرمخرب - قیمت گذاری دوره های آموزشی

دانلود استاندارد انجمنی اس2-6، الزامات آموزش، آزمون و تایید صلاحیت هماهنگ کنندگان جوشکاری آرماتورهای فولادی دانلود استاندارد انجمنی اس6-2، راهنمای انتخاب سطح مناسب استانداردای ایران ایزو3834
دانلود استاندارد انجمنی اس 4-3، آزمایش های غیرمخرب - روش تایید کیفیت آزمایش های غیرمخرب دانلود استاندارد انجمنی اس 4-4، آزمایش های غیرمخرب - آموزش، تایید صلاحیت و گواهی کردن دستیاران آزمایش های غیرمخرب
دانلود استاندارد انجمنی اس 2-3-1: تایید صلاحیت و گواهی کردن آزمونگر جوشکاری برای نظارت بر آزمون تایید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری دانلود استاندارد انجمنی اس2-4» طرح تایید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری- جوشکاری ذوبی مواد فلزی
دانلود استاندارد انجمنی اس 2-5: آزمایش های غیرمخرب -آموزش، تایید صلاحیت و گواهی کردن مهندسین آزمایش های غیرمخرب دانلود استاندارد انجمنی اس 2-8: تایید صلاحیت و گواهی کردن سرپرستان جوشکاری
دانلود استاندارد انجمنی اس2-7: آزمایش های غیرمخرب- طرح گواهی کردن سیستم های کارفرما محور برای تایید صلاحیت و گواهی کردن کارکنان